Home / ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

1.ขั้นตอนการทำงาน
1.1การทำงานขั้นต้น
ภายหลังจากที่ได้ตกลงเรื่องแบบแปลนผังห้องและภาพภายนอกบ้านแล้ว ทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของโครงการใช้ในการจัดเตรียมเอกสารและเพื่อประกอบกับการเขียนแบบก่อสร้าง โดยจะขอข้อมูลดังต่อไปนี้
– ชื่อเจ้าของบ้านหรือชื่อผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างพร้อมที่อยู่ปัจจุบันเพื่อระบุลงในแบบ
– สำเนาบัตรประชาชน,หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทกรณีสร้างเชิงพาณิชย์แนบท้ายสัญญา
– ชื่อเจ้าของโฉนดที่ดิน (หากเป็นคนเดียวกับผู้ยื่นขออนุญาตก็ไม่ต้องใช้)ให้เขียนในใบมอบอำนาจให้ก่อสร้างบนโฉนดที่ดินอีกในตอนยื่นขออนุญาต
– สำเนาโฉนดที่ดินเท่าฉบับจริง(เท่านั้น) ห้ามย่อหรือรังวัดที่ดิน ที่เห็นหลักหมุดชัดเจนทุกแปลงที่ใช้ในงานก่อสร้าง
– แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ก่อสร้างโครงการเพื่อระบุลงในแบบก่อสร้าง(ให้ใช้คอมพิวเตอร์เข้า GOOGLE MAP,แชร์ที่อยู่ใน LINE ,วาดแผนที่ใกล้สถานที่สำคัญ
– ตำแหน่งถนนหน้าที่ดิน ความกว้างของถนนและเป็นถนนสาธารณะหรือ ถนนส่วนบุคคล
– กำหนดระยะระหว่างหมุดแต่ละหมุดของ หลักโฉนดที่ดิน
– ระยะห่างของตัวบ้านกับขอบเขตที่ดินแต่ละด้าน

 

1.2 การทำงานขั้นที่ 2
หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบในรูปแบบของการวางผังอาคาร วางผังห้องในขั้นตอนการทำงานขั้นตอนแล้วทางทีมงานจะทำการพัฒนาแบบดังกล่าวลงไปในรายละเอียดแบบก่อสร้างโดยขึ้นรูป3D แบบภาพperspective
(โมเดลสามมิติ)แสดงภาพรอบบ้าน

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบในรูปแบบ3Dของอาคารแล้ว และอนุมัติในขั้นตอนแบบร่างครั้งสุดท้ายแล้ว ผู้ว่าจ้างต้องมัดจำค่างานตามงวดงาน ทางทีมงานจะนำแบบที่ได้รับอนุมัติ จัดทำแบบรายละเอียดตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตของงาน ประกอบด้วย
1.2.1 แบบแบบก่อสร้างจริง (กระดาษขาวขนาดกระดาษ A3 – จำนวน5 ชุด ) พร้อมสถาปนิกลงนามรับรองการออกแบบมีรายละเอียดดังนี้
– แบบสถาปัตยกรรม
– แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
– แบบวิศวกรรมไฟฟ้า
– แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

รวมแบบแปลนแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ รวมจำนวนแผ่นประมาณ 35 แผ่น
1.2.2 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่ทางทีมงานจัดเตรียมให้
– แบบก่อสร้างกระดาษ A3 จำนวน 5 ชุด
– หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต)
– สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสถาปนิก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– แบบภาพโมเดล 3D แบบภาพperspective ส่งในรูปแบบไฟล์
– รายการประมาณการค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง BOQ สำหรับยื่นกู้ธนาคาร กระดาษ A4 จำนวน 1 ชุด
1.2.3 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่ทางผู้ยื่นขอต้องเตรียม

ไปติดต่อที่เทศบาล จะให้แบบฟอร์มมาจัดเตรียม
– แบบฟอร์มยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ข.1
– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาโฉนดที่ดินที่จะปลูกสร้าง (ถ่ายสำเนาเท่าขนาดจริง) พร้อมเซ็นรับรองสำเนา ถูกต้องทุกแผ่น
– หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของโฉนดที่ดิน (หากเป็นคนเดียวกับผู้ยื่นขออนุญาตก็ไม่ต้องใช้)

แสดงความคิดเห็นโปรด login facebook