Home / อัตราค่าออกแบบเขียนแบบ

อัตราค่าออกแบบเขียนแบบ

อัตราค่าออกแบบเขียนแบบปรับปรุงล่าสุดเมื่อ มิถุนายน2566

อัตราค่าออกแบบเขียนแบบบ้านพักอาศัย

 • แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านที่มีขนาดไม่ถึง 150ตารางเมตรและมีช่วงคานยาวไม่เกิน5เมตร ตาม พรบ.ควบคุมอาคารไม่ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกลงนามในแบบแปลน
  ค่าเขียนแบบบ้านชั้นเดียว และแบบบ้านสองชั้น
 • แบบบ้านพื้นที่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร คิดค่าเขียนแบบตารางเมตรละ 100 บาท
 • แบบบ้านพื้นที่ตั้งแต่ 150 ตารางเมตร ขึ้นไป คิดค่าเขียนแบบตารางเมตรละ 80 บาท
  ทั้งนี้ราคาอาจมีการปรับขึ้น-ลง อยู่กับความยากง่ายของตัวบ้าน เช่น หลังคาบ้าน องค์ประกอบของตัวบ้าน

 

ค่าบริการออกแบบเขียนแบบอาคารพาณิชย์,ทาวน์โฮม

 • คูหาที่ 1 = คิดคูณจำนวนตารางเมตรเต็ม
 • คูหาที่ 2 = คิดคูณจำนวนตารางเมตรเต็ม
 • คูหาที่ 3 = คิดราคาเพียง50% ของ2คูหา
 • คูหาที่… = เป็นต้นไปคิดอัตราเหมา

 

ค่าเขียนแบบอาคารสาธารณะประเภทอื่น : ร้านกาแฟ อาคารพาณิชยกรรม อาคารอเนกประสงค์ ราคาค่าเขียนแบบขึ้นอยู่กับแบบรายละเอียดความยาก-ง่ายของตัวอาคาร

 

ค่าออกแบบเขียนแบบ โกดัง คลังสินค้า โรงงาน  :  ราคาค่าเขียนแบบบ้าน โครงหลังคา Truss ตารางเมตรละ 30-50-70 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร

 

ค่าออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน interior design  : ค่าเขียนแบบขึ้นอยู่กับความละเอียดของงานและจำนวนวัตถุที่ต้องกำหนดลงในภาพ ราคาเริ่มต้น 3,000บาท

 

ค่าเขียนภาพ3Dperspective  exterior perspective เขียนโมเดล3D : ค่าเขียนแบบขึ้นอยู่กับความละเอียดของงาน ความละเอียดของภาพที่ต้องการใช้งานเพื่อให้เหมาะกับประเภทของงานนั้นๆ แบ่งเป็นระดับ

google sketchup เหมาะสำหรับคุยงาน จบสโคปงานแสดงภาพมุมมองรอบๆตัวอาคาร ราคาเริ่มต้น 2,500บาท

google sketchup + vray + photoshop เหมาะสำหรับงานปานกลาง มีภาพแสดงโครงสร้างอาคารภายนอกพร้อม ทัศนียภาพภายนอก ราคาเริ่มต้น 3,500บาท

3dsmax render vray lumion enscape เหมาะสำหรับงานระดับสูง นำภาพไปลงเว็บไซต์ ทำพรีเซลโปรโมทขายบ้าน นำภาพไปลงนิตยสาร ไวนิล แผ่นพับ ใบปลิว มีจำนวนหลายยูนิต ราคาเริ่มต้น 5,000บาท

 

ค่าจัดทำรายการประมาณการค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง Bill of Quantities (BOQ) :  มีการทำแยกกันระหว่าง ทำBOQยื่นธนาคารเพื่อยื่นกู้ธนาคาร  ถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง จัดทำ BOQ. ประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถอดแบบเพื่อหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา หรือไว้สำหรับเทียบราคาผู้รับเหมาที่เสนอราคามาสร้างอาคาร

ราคาบ้านชั้นเดียว 1,000บาท ราคาบ้านสองชั้น 1,500บาท

 

ค่าบริการวิชาชีพ คำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

รายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม A4 จำนวน 1 ชุด(พร้อมวิศวกรเซ็นรับรอง) 3,000บาท

ค่าวิศวกรรับรองแบบ

บ้านชั้นเดียว และบ้านสองชั้น 4,000บาท

ขนาดอาคารเกิน 1,000 ตารางเมตร มีสามัญวิศวกร

 

ค่าบริการวิชาชีพ ออกแบบ และเขียนแบบสถาปัตยกรรม

ค่าสถาปนิกรับรองแบบ

บ้านชั้นเดียว บ้านสองชั้น รับรองแบบโดยภาคีสถาปนิก 3,500บาท

ขนาดอาคารเกิน 1,000 ตารางเมตร มีสามัญสถาปนิก

 

ค่าควบคุมงานตามหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาตรา 29

บ้านชั้นเดียว บ้านสองชั้น ภาคีสถาปนิกควบคุมงาน 2,000บาท เพื่อให้ใบอนุญาตออกจากนั้นให้ใช้ผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 ที่ต้องไปดูหน้างานจริง

บ้านชั้นเดียว บ้านสองชั้น และอาคารประเภทอื่นๆ ภาคีวิศวกรควบคุมงานราคาเริ่มต้น 3,000บาท

 

ค่าบริการวิชาชีพ ออกแบบ และเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญ เซ็นแบบแปลนไฟฟ้ากำลัง หม้อแปลงไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าเซ็นแบบโซล่าเซลล์ ขึ้นอยู่กับขนาดงานและขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ราคาเริ่มต้น  8,500บาท

 

ค่าบริการวิชาชีพ ออกแบบ และเขียนวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกลระดับสามัญ เซ็นแบบแปลนเครื่องกล ระบบดับเพลิง ขึ้นอยู่กับขนาดงาน ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท

แชร์แบบบ้านนี้ หรือคัดลอกลิงค์