Home / แบบบ้านสามชั้น / H46 แบบบ้านฟรีกทม

H46 แบบบ้านฟรีกทม

เขียนแบบขออนุญาต

บริการเขียนแบบ

แบบบ้าน 3 ชั้น

รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

แบบบ้านรับสร้างบ้าน หาดใหญ่ หลังคิวรถตู้ เป็นแบบบ้านฟรี กทม.ที่นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับขนาดที่ดินที่มีพร้อมเขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ชื่อแบบบ้านสิรินธรวลี เป็นแบบบ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ บริการเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลังพร้อมพิมพ์แบบส่งให้“ผู้ว่าจ้าง”  จำนวน5ชุด พร้อมสถาปนิกระดับภาคีลงนามในแบบแปลน และวิศวกรโยธาระดับสามัญลงนามในแบบแปลน
– เอกสารของผู้เซ็นรับรองแบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต)

– สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.)พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

– หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต)

– สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

Facebook Comments

About admin

Leave a Reply